سفرنامه کلاردشت

سفرنامه کلاردشت   : درياچه ولشت سلام متاسفانه به علت مشغله کاری زیاد نتوانستم به روز کنم. اینک ادامه سفرنامه کلار دشت، يعنی [...]